Stowarzyszenia filatelistyczne

W Polsce jako Stowarzyszenie działa Polski Związek Filatelistów.

Związek działa w oparciu o statut:

„1. Polski Związek Filatelistów, w skrócie PZF, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym
samorządnym stowarzyszeniem kulturalno-oświatowym, kontynuatorem tradycji
zorganizowanego ruchu filatelistycznego na ziemiach polskich.
2. Podstawą prawną działania Związku jest:
1) Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104
z1989r. z póź. zm.), ”
2) Statut Polskiego Związku Filatelistów.

Kogo zrzesza Związek

„4. Związek zrzesza filatelistów i sympatyków filatelistyki, a także innych kolekcjonerów
uznających Statut Związku, niezależnie od ich płci, poglądów religijnych lub politycznych.”

Organizacja krajowa składa się Zarządu Krajowego (Głównego) i Zarządów Okręgowych w większych miastach.

W Warszawie od lat w niedzielę odbywają się spotkania filatelistów.

Mają one miejsce na Żoliborzu, w Szkole Rzemiosł Artystycznych
Warszawa, ul. Fellińskiego 13 (róg gen. Zajączka)
w każdą niedzielę w godzinach 9.00 – 13.00

warszawa1

Na spotkania te przychodzą zarówno profesjonalni filateliści jak i osoby luźno sympatyzujące z tym hobby.

Forma prawna Stowarzyszenia jest wygodna i pozwala prowadzić działalność wspomagającą finansowanie związku.

” Związek jest pozarządową organizacją pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96
poz.873 z 2003 r. z póź. zm.). ”

oraz


1. Związek posiada osobowość prawną. Osobowość prawną posiadają również wszystkie
okręgi PZF, jako terenowe jednostki organizacyjne.
2. Związek może podejmować, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
działalność przynosząca korzyści materialne i niematerialne, w tym dotyczące praw
autorskich. ”

W marcu 2015 Okręg warszawski wybrał nowego prezesa:

„14 marca br., w Okręgu Warszawskim odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze związane z wyborem nowego Prezesa Zarządu. W wyniku przeprowadzonego głosowania, na stanowisko Prezesa jednogłośnie został wybrany Kol.Bohdan Subocz.”
Nowemu Prezesowi życzymy sukcesów w kierowaniu warszawskim Okręgiem.”

Nowy prezes jest członkiem Stowarzyszenia od 1963 roku. Członek Honorowy PZF. Zainteresowania jego koncentrują się na pracach badawczych. Prowadzi również Bibliotekę Okręgu Warszawskiego, która od stycznia tego roku jest biblioteką związkową.

Filatelistyka pomaga wspierać pamięć historyczną. Podobnie czy ni to wiele Stowarzyszeń, jak na przykład Stowarzyszenie M-O Służew.

Znaczki chińskie z okresu rewolucji kulturalnej - wycena

Informacja filatelistyczna dotycząca wyceny chińskich znaczków pocztowych i nie tylko.

Comments are closed.